Informujemy P.T. Czytelników, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 Biblioteka będzie nieczynna w dniach od 12 marca do 13 kwietnia 2020 r.

WYCIĄG Z REGULAMINU - WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

WYCIĄG Z REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

Rozdział IV

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

§ 31.

1. Prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mają studenci ostatniego roku studiów oraz nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
2. Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności.
3. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych dla potrzeb czytelników z wyłączeniem bibliotek lokalnych.
4. Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

 

§ 32.
Zasada wzajemności, o której mowa w § 31 dotyczy następujących bibliotek:
1) naukowych (krajowych),
2) publicznych wojewódzkich i miejskich,
3) pedagogicznych,
4) naczelnych organów władzy i administracji państwowej.


§ 33.

1. Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki czytelnik składa w wypożyczalni, wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiedni formularz zamówienia i podpisując oświadczenie o pokryciu kosztów sprowadzenia materiałów bibliotecznych. Wzór zamówienia na publikacje wypożyczane drogą międzybiblioteczną, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

2. Materiały biblioteczne, sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego, udostępnia się wyłącznie w czytelni naukowej przez okres jednego miesiąca, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu.
3. Czytelnik zostaje powiadomiony pisemnie lub telefonicznie przez wypożyczalnię o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.

§ 34.

1. Sprowadzenie i zwrot z bibliotek książek oraz reprodukcji dokumentów, wymagające odpłatności, jest realizowane na koszt czytelnika.
2. Koszty nadesłanych przez biblioteki reprodukcji, zamiast oryginałów, również obciążają czytelnika, mimo że nie były przez niego zamawiane.
3. Rewersy negatywnie zrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia.

§ 35.

1. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
1) zbiory specjalne,
2) wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne,
3) dzieła rzadkie, dzieła trudne do nabycia,
4) dzieła w złym stanie zachowania,
5) dzieła z podręcznego księgozbioru z Czytelni.
2. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia lub po spełnieniu warunków wymaganych odrębnymi przepisami, materiały wymienione w ust. 1 mogą zostać wypożyczone innym bibliotekom.

§ 36.
Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.