REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Zarządzenie Nr 1/13

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam  Regulamin  organizacyjny  Biblioteki  i  Archiwum  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  im.
Witelona w Legnicy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 3/05 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 1/13
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI  I  ARCHIWUM

PAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ  SZKOŁY  ZAWODOWEJ  IM.  WITELONA W  LEGNICY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§  1.

1.      System biblioteczno-informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy tworzy Biblioteka.

2.      Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowo - technicznych i usługowych.

3.      Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest wewnętrznie wyodrębnioną jednostką organizacyjną Biblioteki o zadaniach archiwalno-informacyjnych, dydaktycznych i naukowych.

4.      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1)      Uczelni - należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy,
2)      Bibliotece - należy przez to rozumieć Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicY.
3)      Archiwum - należy przez to rozumieć Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

5.      Opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego należy do zadań Rady Bibliotecznej, działającej jako organ opiniodawczy Rektora.

6.      Skład i kompetencje Rady Bibliotecznej określa Statut Uczelni.

7.      Nadzór merytoryczny nad działalnością uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego sprawuje Dyrektor Biblioteki.

Rozdział II

Punkcjonowanie i zadania Biblioteki oraz Archiwum

§  2.

1.      Biblioteka jest uczelnianą biblioteką naukową o charakterze publicznym finansowaną z budżetu Uczelni.

2.      Archiwum jest ogniwem państwowej sieci archiwalnej.

3.      Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Rektor.

§  3.

1.      Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1)      organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego Uczelni przez dobór, opracowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów bibliotecznych kompletowanych zgodnie z zakresem dyscyplin reprezentowanych na Uczelni,
2)      wspieranie procesów dydaktycznych, naukowo-badawczych realizowanych na Uczelni przez zapewnianie dostępu do globalnych zasobów informacyjnych w wersji elektronicznej,
3)      poszerzanie zakresu usług biblioteczno-informacyjnych o rozwiązania sieciowe umożliwiające m.in. zdalny dostęp do informacji i zasobów,
4)      udostępnianie zbiorów własnych oraz innych bibliotek poprzez uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki,
5)      prowadzenie działalności informacyjnej oraz rejestracji publikacji naukowych pracowników Uczelni,
6)      współudział w kształceniu i wychowaniu młodzieży studiującej poprzez prowadzenie zajęć zgodnie z planem studiów z „Przysposobienia bibliotecznego" dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
7)      promocja i popularyzacja Biblioteki - jej zbiorów i usług,
8)      współpraca z bibliotekami w Polsce w zakresie udostępniania zbiorów i obsługi informacyjnej użytkowników,
9)      prowadzenie działalności administracyjnej zapewniającej sprawne funkcjonowanie Biblioteki.

2.      Do podstawowych zadań Archiwum należy:
1)      kształtowanie i nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym,
2)      gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji,
3)      ewidencjonowanie i opracowywanie dokumentacji,
4)      udostępnianie dokumentacji,
5)      wspieranie działalności naukowej i informacyjnej.

Rozdział III

Zarządzanie Biblioteką

§  4.

1.      Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2.      Dyrektora Biblioteki zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną. Dyrektora Biblioteki zwalnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu i Rady Bibliotecznej.

3.    Dyrektorem   Biblioteki    uczelnianej    może   być   osoba   posiadająca    uprawnienia    bibliotekarza       określonE w odrębnych przepisach.

4.      Dyrektor Biblioteki kieruje systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni, a w szczególności:
1)      jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece i Archiwum,
2)      organizuje i nadzoruje pracę,
3)      opracowuje wieloletnią strategię rozwoju Biblioteki i Archiwum,
4)      występuje z wnioskami dotyczącymi struktury i organizacji Biblioteki oraz związanego z nią systemu biblioteczno-informacyjnego,
5)      określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
6)      przedkłada Rektorowi i Kanclerzowi projekt planu rzeczowo-finansowego Biblioteki i Archiwum, a po jego zatwierdzeniu odpowiada za jego realizację,
7)      sprawuje nadzór nad inwentaryzacją / skontrum zbiorów bibliotecznych oraz zasobu archiwalnego.

5.      Dyrektor jest odpowiedzialny za:
1)      organizację działalności Biblioteki i Archiwum,
2)      planowanie, koordynację oraz nadzór nad pracami związanymi z funkcjonowaniem Biblioteki i Archiwum,
3)      sprawy finansowe Biblioteki i Archiwum.

6.      W czasie nieobecności Dyrektora jego funkcje wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Biblioteki, ponoszący w tym czasie odpowiedzialność za całokształt działalności Biblioteki.

§ 5.

1.      W Bibliotece działają następujące Komisje:
1)      Komisja ds. Selekcji materiałów bibliotecznych,
2)      Komisja ds. Gromadzenia i wyceny materiałów bibliotecznych,
3)      Komisja Skontrowa.

2.      Liczbę członków i skład komisji określa Dyrektor Biblioteki. Regulaminy Komisji, o których mowa w ust. 1 określają zasady i tryb ich działania nadawane są przez Dyrektora Biblioteki.

3.      Dyrektor Biblioteki może powołać inne komisje o charakterze stałym bądź czasowym.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Biblioteki

§ 6.

1.      W skład Biblioteki wchodzą:
1)      Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
2)      Czytelnie Naukowe,
3)      Czytelnia Czasopism i Prasy,
4)      Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej,
5)      Wypożyczalnia,
6)      Archiwum.

2.      W oparciu o wymienione zadania i strukturę organizacyjną Dyrektor Biblioteki ustala szczegółowy zakres obowiązków i podział czynności dla poszczególnych pracowników.

Rozdział V

Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych

§ 7.

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów prowadzi sprawy dotyczące:
1)      współtworzenia polityki gromadzenia zbiorów w Bibliotece,
2)      zakupu literatury naukowej i dydaktycznej (wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych i specjalnych) zgodnie z kierunkami kształcenia na Uczelni oraz z potrzebami pracowników naukowych i studentów,
3)      przyjmowania do księgozbioru Biblioteki wydawnictw otrzymanych drogą darów i wymiany,
4)      przyjmowania do księgozbioru Biblioteki wydawnictw przekazanych przez użytkowników za książki zagubione,
5)      ewidencji wpływu wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych i wydawnictw specjalnych (zakup, dary, wymiana, egzemplarz obowiązkowy i inne),
6)      prowadzenia rejestracji zamówień na zakup wydawnictw zwartych i ciągłych oraz zakup wydawnictw specjalnych,
7)      opracowania technicznego nabytków (pieczętowanie, opisywanie),
8)    prowadzenia    komputerowego    inwentarza    wydawnictw   zwartych,    ciągłych    oraz    zbiorów       specjalnych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką „PROLIB",
9)      prowadzenia inwentarzy zbiorów specjalnych,
10)   opracowania formalnego i rzeczowego nabytków w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką „PROLIB",
11)   tworzenia różnego rodzaju haseł w zależności od potrzeb,
12)   klasyfikacji zbiorów wg Uniwersalnej Klasyfikacj Dziesiętnej,
13)   technicznego opracowania zbiorów (oklejania, zabezpieczania, opisywania),
14)   przekazywania opracowanych zbiorów do poszczególnych działów Biblioteki,
15)   sporządzania sprawozdań miesięcznych oraz rocznych,
16)   prowadzenia szkoleń w zakresie katalogowania i tworzenia różnego typu rekordów komputerowych,
17)   udziału w skontrum Biblioteki.

§ 8.

Czytelnie Naukowe prowadzą sprawy dotyczące:
1)      udostępniania zbiorów bibliotecznych w czytelniach,
2)      promocji zbiorów, prezentacji nowości wydawniczych oraz wydawnictw Uczelni,
3)      udzielania informacji o zbiorach, pomocy przy korzystaniu z poszczególnych czytelń,
4)      prowadzenia księgi ewidencji odwiedzin,
5)      współudziału w polityce gromadzenia zbiorów - przekazywanie potrzeb użytkowników do Działu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
6)      selekcji księgozbioru podręcznego na podstawie poczytności poszczególnych pozycji,
7)      technicznego opracowania zbiorów (oklejania, zabezpieczania, opisywania),
8)      tworzenia i uzupełniania kartoteki tematycznej zbiorów,
9)      przechowywania zbiorów,
10)   drobnych napraw i konserwacji księgozbioru, przygotowania do oprawy i opracowania technicznego po oprawie,
11)   współpracy w zakresie gromadzenia, opracowania, udostępniania i selekcji księgozbioru,
12)   sporządzania statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej oraz raportów końcowych,
13)   udziału w skontrum Biblioteki.

§  9.

Czytelnia Czasopism i Prasy prowadzi sprawy dotyczące:
1)      akcesji (rejestracji) czasopism,
2)      przygotowywania i przekazywania skompletowanych roczników czasopism do opracowania,
3)      selekcji zbiorów czasopism,
4)      udostępniania wydawnictw ciągłych,
5)      opracowywania roczników czasopism oraz tworzenia kartoteki bibliograficznej w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką „PROLIB",
6)      zamawiania czasopism bieżących znajdujących się w magazynie,
7)      prowadzenia księgi ewidencji odwiedzin,
8)      sporządzania statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej oraz raportów końcowych,
9)      promocji zbiorów, prezentacji nowości wydawniczych oraz wydawnictw Uczelni,
10)   udziału w skontrum Biblioteki.

§  10.

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej prowadzi sprawy dotyczące
1)      świadczenia usług informacyjnych na rzecz użytkowników,
2)      udostępniania elektronicznych baz danych oraz czasopism elektronicznych,
3)      udostępniania zbiorów multimedialnych,
4)      opracowywania i udostępniania własnej bibliograficznej bazy danych (rejestrującej publikacje pracowników Uczelni),
5)      nadzoru i opieki nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego,
6)      pomocy w obsłudze zainstalowanych programów komputerowych,
7)      pomocy w obsłudze zainstalowanego programu Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką „PROLIB"-OPAC WWW,
8)      prowadzenia księgi ewidencji odwiedzin,
9)      sporządzania statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej oraz raportów końcowych,
10)   administrowania i obsługi informatycznej komputerowego systemu bibliotecznego,
11)   aktualizacji i współredagowania strony internetowej Biblioteki,
12) prowadzenia szkoleń z „Przysposobienie Biblioteczne" dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
13)   koordynowania prac związanych z wprowadzaniem kolejnych modułów zintegrowanego systemu bibliotecznego,
14)   ustalania uprawnień dla użytkowników wewnętrznych,
15)   udziału w skontrum Biblioteki.

§ 11.

Wypożyczalnia prowadzi sprawy dotyczące:
1)      wypożyczania zbiorów poza Bibliotekę,
2)      rejestracji czytelników - tworzenia bazy, personalizacji i drukowania kart bibliotecznych,
3)      prolongaty kont czytelników,
4)      rejestracji wypożyczeń i zwrotów - wprowadzania i korekty danych,
5)      pomocy w obsłudze zainstalowanego programu Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką „PROLIB"-
OPAC WWW,
6)      udzielania informacji użytkownikom Biblioteki o korzystaniu ze zbiorów,
7)      współudziału w polityce gromadzenia zbiorów - przekazywanie potrzeb użytkowników do Działu Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów,
8)      przechowywania (magazynowania) zbiorów,
9)      drobnych napraw i konserwacji księgozbioru, przygotowania do oprawy i opracowania technicznego po oprawie,
10)   współpracy w zakresie gromadzenia, opracowania, udostępniania i selekcji księgozbioru,
11)   przyjmowania i realizacji zamówień wypożyczeń międzybibliotecznych,
12)   sporządzania statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej oraz raportów końcowych,
13)   promocji zbiorów, prezentacji nowości wydawniczych oraz wydawnictw Uczelni,
14)   udziału w skontrum Biblioteki.

§ 12.

Archiwum prowadzi sprawy dotyczące:
1)      opracowywania i inicjowania zmian normatywów kancelaryjno-archiwalnych,
2)      szkolenia pracowników w zakresie prawidłowego zarządzania dokumentacją,
3)    udzielania instruktaży i konsultacji w zakresie: klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, zakładania i prowadzenia akt spraw, przechowania dokumentacji w registraturach i ich zabezpieczenia, porządkowania dokumentacji, przygotowania dokumentacji do przekazania, przygotowania dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,
4)      nadzoru nad prawidłowością przygotowania i przekazywania dokumentacji do Archiwum,
5)      nadzoru nad selekcją dokumentacji niearchiwalnej w zakresie: oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych, wydzielania dokumentacji nieprzydatnej, przekazywania dokumentacji wybrakowanej do zniszczenia,
6)      przejmowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
7)      rozmieszczania i zabezpieczania dokumentacji,
8)      profilaktyki i konserwacji dokumentacji,
9)      prowadzenia ewidencji materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
10)   opracowywania materiałów archiwalnych,
11)   opracowywania archiwalnych pomocy ewidencyjno - informacyjnych oraz pomocy wyższego rzędu,
12)   przeprowadzania skontrum zasobu archiwalnego,
13)   udzielania informacji o zasobie i archiwalnych pomocach ewidencyjno - informacyjnych,
14)   udostępniania i wypożyczania dokumentacji,
15)   przeprowadzania kwerend archiwalnych,
16)   przygotowywania informacji o materiałach archiwalnych (udostępnianie informacji),
17)   współorganizowania wystaw i pokazów materiałówarchiwalnych,
18)   współpraca w procesach dydaktycznych szkolenia studentów Uczelni, poprzez organizację zajęć z zakresu procedury udostępniania prac dyplomowych,
19)   prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzacyjnej poprzez udostępnianie informacji w sieci Internetowej,
20)   przekazywania informacji o posiadanych materiałach archiwalnych do archiwum państwowego,
21)   utrzymywania stałych kontaktów i współpracy z rchiwami państwowymi oraz jednostkami o pokrewnym charakterze,
22)   sporządzania planów i sprawozdań rocznych dla Archiwum Państwowego.

§ 13.

Regulamin organizacyjny Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Biblioteczną w dniu 12 grudnia 2012 r.

§ 14.

Zmian do poszczególnych postanowień oraz zakresu regulaminu dokonuje się z zachowaniem procedury obowiązującej przy jego wprowadzeniu.