REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA

Zarządzenie Nr 57/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572, zm. 2012 r. poz. 724) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wprowadzam Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 10/07 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Załącznik do zarządzenia nr 57/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
z dnia 12 listopada 2012 r.

 

Regulamin udostępniania zbiorów

Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, zgodnie z § 10 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych i usługowych.
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) Uczelni - należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy,
2) Bibliotece - należy przez to rozumieć Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
3) Czytelniku/użytkowniku - należy przez to rozumieć:
a) studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni,
b) nauczycieli akademickich Uczelni,
c) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uczelni,
d) słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni ,
e) słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni,
f) inne osoby wskazane przez Uczelnię w zawartych porozumieniach,
g) inne osoby spoza Uczelni.

§ 2.

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe (czasopisma bieżące i retrospektywne), zbiory specjalne oraz udostępnia elektroniczne bazy danych.
2. Zgromadzone zbiory służą przede wszystkim potrzebom naukowym i dydaktycznym.
3. Zbiory biblioteczne udostępnia się:
1) w czytelniach: naukowych, czasopism i prasy,
2) Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej,
3) poprzez wypożyczanie poza Bibliotekę czytelnikom indywidualnym,
4) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.
4. Zamawianie zbiorów bibliotecznych możliwe jest przez biblioteczny system komputerowy.
5. Czytelnik zobowiązany jest składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone zbiory na 15 minut, przed zamknięciem Biblioteki.
6. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z trybem i według harmonogramu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych:
1) księgozbiór podręczny otrzymuje się w czytelniach bezzwłocznie,
2) zbiory zamówione wydaje się w terminach ustalonych i podanych do wiadomości w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
7. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów i usług w ciągu roku akademickiego.

§ 3.

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
2. Korzystający ze zbiorów i katalogów Biblioteki mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów oraz warsztatu informacyjnego i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Czytelnik ma obowiązek zauważone defekty zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi, aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia.

§ 4.

1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych nie może naruszać warunków umowy licencyjnych oraz zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W związku z funkcjonowaniem systemu informatyczno-bibliotecznego Biblioteka może przetwarzać dane osobowe do celów własnych i windykacyjnych.
3. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania informacji o stanie konta oraz o danych osobowych innych użytkowników Biblioteki.

§ 5.

1. Czas otwarcia czytelni i wypożyczalni regulują ustalenia wewnętrzne.
2. Dyrektor Biblioteki może okresowo ograniczyć lub wydłużyć godziny otwarcia - dotyczy to zwłaszcza okresu sesji oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych.
3. Godziny pracy Biblioteki podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie harmonogramu.
O każdorazowej zmianie czasu udostępniania zbiorów uprzedza się czytelników poprzez wywieszenie osobnego zawiadomienia oraz ogłoszenia na stronie internetowej Biblioteki.

§ 6.

1. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki ponosi odpowiedzialność za ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia powinien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Czytelnik odpowiada materialnie za uszkodzenie/zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych.
3. W przypadku uszkodzenia/zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych przewiduje się (opcjonalnie):
1) odkupienie identycznego dzieła,
2) zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę,
3) wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Komisję Wyceny Wartości Zbiorów.
4) po uregulowaniu zobowiązania wobec Biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub zagubionego obiektu.
4. Kradzież materiałów bibliotecznych powoduje bezterminowy zakaz korzystania z wszelkich usług bibliotecznych.
5. Użytkownik pokrywa w całości koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych, zniszczonych bądź skradzionych urządzeń i wyposażenia wycenionych przez Komisję Inwentaryzacyjną Uczelni.

§ 7.

1. Użytkownicy zobowiązani są do:
1) ciszy oraz zachowania odpowiadającego powadze instytucji naukowej,
2) uważnego obchodzenia się ze zbiorami i sprzętem Biblioteki, w tym także przestrzegania zasad higieny,
3) znajomości zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
4) podporządkowania się zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki oraz odnoszenia się do nich
z należnym szacunkiem,
5) przestrzegania przepisów bhp i p-poż. obowiązujących w Bibliotece.
2. Zabronione jest:
1) zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych, przestawianie i ukrywanie książek oraz czasopism przed innymi użytkownikami,
2) wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.) oraz wykonywanie odbitek kserograficznych (np. rozkładanie książek niszczące szycie czy klejenie grzbietu),
3) wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej,
4) przestawianie mebli w pomieszczeniach Biblioteki,
5) opieranie nóg na meblach i balustradach oraz blokowanie przejść, np. między regałami,
6) wnoszenie i spożywanie posiłków i napojów, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających,
7) filmowanie, fotografowanie i skanowanie zbiorów,
8) pozostawianie bez opieki mienia osobistego użytkownika; Biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności.
3. Dyżurujący bibliotekarz w przypadku niewłaściwego zachowania się użytkowników w Bibliotece ma prawo:
1) wyprosić z pomieszczeń bibliotecznych,
2) zawiesić okresowo lub na stałe w prawach korzystania ze wszystkich zbiorów (w czytelniach i wypożyczalni),
3) powiadomić o tym fakcie dyrektora Biblioteki.
4. O zastosowaniu rodzaju sankcji wymienionych w ust. 3 pkt 2 decyduje dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.
5. Niepodporządkowanie się powyższym ustaleniom może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu.

§ 8.

W Bibliotece czytelnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego bez zabezpieczających go toreb, teczek, plecaków, które należy pozostawić w szatni.
1. Pod pojęciem własny sprzęt należy rozumieć urządzenie (laptop, pamięć przenośna) wraz z oprogramowaniem, które jest własnością czytelnika i umożliwia realizację zamierzonego zadania bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń i oprogramowania, będących własnością Biblioteki.
2. Własny sprzęt czytelnika może zostać podłączony do gniazda zasilania jedynie pod warunkiem prawidłowego działania tego sprzętu.
3. Uczelnia umożliwia podłączenie własnego sprzętu studentom Uczelni do sieci internetowej jedynie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej dostępnej na terenie Uczelni.
4. Podłączenie, uruchomienie i obsługa własnego sprzętu czytelnika leży wyłącznie w gestii jego właściciela.

§ 9.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
1) zbiorów specjalnych,
2) książek wydanych przed 1945 r.,
3) wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
4) dzieł rzadkich, dzieł trudnych do nabycia, dzieł z dużą liczbą tablic, map i rycin,
5) gazet i czasopism,
6) dzieł w złym stanie zachowania,
7) dzieł z księgozbiorów podręcznych czytelni.

§ 10.

Zasady korzystania z baz danych oraz czasopism elektronicznych.
1. Bazy danych online oraz czasopisma elektroniczne prenumerowane w ramach konsorcjów dostępne są dla użytkowników PWSZ im. Witelona w Legnicy w Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej, Czytelniach Naukowych, Czytelni Czasopism i Prasy oraz z każdego innego stanowiska komputerowego uczelnianej sieci.
2. Dla pracowników chcących korzystać z baz, poza kampusem Uczelni, utworzone są osobiste konta. W celu założenia konta osobistego, należy zapisać się do Biblioteki oraz wypełnić w Wypożyczalni kartę użytkownika usług zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych.
3. Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.
4. Sesję wyszukiwawczą można przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą pracownika Biblioteki. Formułowanie pytania polega na podaniu haseł, tzw. swobodnych słów kluczowych (w zależności od rodzaju bazy w języku polskim lub angielskim) lub innych kryteriów (nazwisko autora, tytuł czasopisma i in.).
5. W zależności od bazy danych, wyniki wyszukiwania otrzymuje się w języku polskim lub angielskim, w formie pełnego opisu bibliograficznego lub na życzenie użytkownika w dowolnie skróconej formie.
6. Efektem przeszukiwania baz danych są zestawienia tematyczne uwzględniające opisy bibliograficzne publikacji (zazwyczaj z abstraktami). Dane mogą być dostarczone użytkownikowi w formie pliku tekstowego zapisanego na elektronicznym nośniku lub przesłane pocztą elektroniczną na podany adres.
7. Dozwolone jest wykonanie wyłącznie pojedynczych kopii drukowanych lub zapisanych na nośniku elektronicznym znalezionych rekordów wyłącznie do własnego użytku.
8. Zarejestrowany użytkownik ma prawo korzystać z zasobów elektronicznych do własnych celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Wyszukany materiał może być używany do sporządzania raportów, notatek, materiałów dydaktycznych, pod warunkiem, że będzie podane źródło każdego dokumentu.
9. Zabrania się:
1) korzystania z baz danych oraz czasopism elektronicznych w celach zarobkowych, wykonywania wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania;
2) masowego tworzenia kopii elektronicznych lub papierowych, a także pobierania kompletnych zeszytów danego tytułu czasopisma;
3) sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania źródeł będących przedmiotem licencji;
4) publikacji całości lub fragmentów artykułów w oryginalnej formie lub zmienionej bez podania źródła i praw autorskich;
5) udostępniania, ujawniania numeru identyfikacyjnego użytkownika zdalnego dostępu do serwisu osobom trzecim.

Rozdział II

Udostępnianie zbiorów w czytelniach

Przepisy ogólne

 

§ 11.

Prawo do korzystania ze zbiorów prezencyjnie (na miejscu w czytelni) ma każdy czytelnik posiadający legitymację studencką z aktualnym wpisem na rok akademicki lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 12.

Osoby korzystające z czytelni obowiązuje:
1) pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, torebek, plecaków, parasoli itp.,
2) pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji z aktualnym wpisem na rok akademicki lub innego dokumentu ze zdjęciem,
3) wpisanie się do księgi ewidencji odwiedzin,
4) zajęcie miejsca wskazanego przez bibliotekarza,
5) zapoznanie się z regulaminem w czytelniach.

§ 13.

1. Na pracownikach pełniących dyżur w czytelniach spoczywa obowiązek sprawdzenia, w obecności czytelnika, stanu zachowania udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem kompletności dzieł - przed udostępnieniem i przy zwrocie zbiorów.
2. Czytelnik może korzystać z materiałów własnych, po uprzednim wpisaniu do zeszytu ewidencji. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik ma obowiązek okazania tych materiałów bibliotekarzowi.
3. Wypożyczone materiały biblioteczne powierza się opiece czytelnika, który zobowiązany jest należycie je szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać osobie dyżurującej.
4. Nie wolno wynosić z czytelni żadnych publikacji będących własnością Biblioteki. W wyjątkowych przypadkach można uzyskać zgodę bibliotekarza na krótkoterminowe udostępnienie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni, po uprzednim wypełnieniu odpowiedniego zobowiązania. Wzór zobowiązania (rewers) do niniejszego regulaminu, stanowi załącznik nr 1.
5. Nieprzestrzeganie warunków i sposobów korzystania ze zbiorów i usług w czytelniach - polegające na niewłaściwym zachowywaniu się na terenie czytelni, uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży materiałów bibliotecznych, urządzeń i wyposażenia czytelni - jest podstawą do zastosowania sankcji.
6. Osoby niepełnosprawne na terenie Biblioteki obsługiwane są poza kolejnością.

Czytelnia naukowa

§ 14.

1. W czytelni naukowej obowiązuje:
1) zasada wolnego dostępu do półek,
2) jednoczesne korzystanie z nie więcej niż 10 książek, a nadto:
3) czytelnik wybiera samodzielnie książki, a w miejsce wybranych pozycji jest zobowiązany pozostawić zakładki,
4) po skończonej pracy oddaje książki bibliotekarzowi i odbiera swój dokument.
2. Księgozbiór znajdujący się w czytelni nie podlega wypożyczaniu na zewnątrz.

Czytelnia czasopism i prasy

§ 15.

1. W czytelni czasopism i prasy można korzystać z:
1) bieżących czasopism krajowych,
2) bieżących czasopism zagranicznych o charakterze interdyscyplinarnym,
3) czasopism archiwalnych,
4) zasobów Internetu,
5) baz online prenumerowanych przez Bibliotekę,
6) komputerowego katalogu Biblioteki.
2. Czasopisma znajdujące się w czytelni nie podlegają wypożyczaniu na zewnątrz.

§ 16.

1. W czytelni obowiązuje:
1) zasada wolnego dostępu do półek,
2) jednoczesne korzystanie z nie więcej niż 4 tytułów czasopism,
2. Czytelnik wybiera samodzielnie czasopisma informując o tym fakcie bibliotekarza.
3. Po skończonej pracy czytelnik oddaje czasopisma bibliotekarzowi i odbiera swój dokument.

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej

§ 17.

Prawo do korzystania z Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej mają osoby wymienione w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a - f niniejszego regulaminu.

§ 18.

1. Stanowiska komputerowe służą do udostępniania źródeł informacji niezbędnych do nauki, studiowania i prac naukowo-badawczych.
2. Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez jednego użytkownika w ciągu jednej godziny, jeżeli są inni oczekujący na dostęp do komputera. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany zakończyć pracę i udostępnić miejsce osobie oczekującej.
3. Użytkownicy mogą korzystać z udostępnianych na miejscu elektronicznych nośników informacji.
4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych i naukowych.
5. Wyszukiwane materiały można przegrywać na nośnik elektroniczny stosując się do wymogów prawa autorskiego i licencji danej bazy lub czasopisma.
6. Użytkownicy mogą korzystać tylko z zainstalowanych programów.
7. W Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji stanowiska komputerowe wyposażone w sprzęt umożliwiający korzystanie z części zasobów bibliotecznych i internetowych

§ 19.

1. Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.
2. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na dysku, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane oraz szkody wyrządzone przez internautów przy użyciu łączy należących do Biblioteki a udostępnianych użytkownikom.

§ 20.

1. Zabronione jest:
1) wykorzystywanie komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji oraz gier, zabaw i w celach rozrywkowych,
2) korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców,
3) kopiowanie danych i instalowanie nowych programów na dysku twardym oraz dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
4) korzystanie ze stron WWW, serwerów FTP i materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
2. Bibliotekarz ma prawo monitorowania sesji internetowej użytkownika oraz do natychmiastowego jej przerwania, jeśli uzna, że użytkownik narusza zasady korzystania z Internetu i/lub komputera.

Rozdział III

Wypożyczalnia

§ 21.

1. Prawo do korzystania z usług wypożyczalni mają użytkownicy wymienieni w § 1 ust. 2 pkt 3 a - f niniejszego regulaminu.
2. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej wykonywanej przez Bibliotekę lub ELS (elektroniczna legitymacja studencka) pełniącej funkcję karty bibliotecznej. Rejestracja dokonywana jest w ciągu roku akademickiego. Podstawą do korzystania z wypożyczalni jest:
1) samodzielne wypełnienie formularza „Rejestracjaczytelnika" w module OPAC WWW,
2) wypełnienie i podpisanie deklaracji/zobowiązania czytelnika,
3) posiadanie indeksu i legitymacji z aktualnym wpisem na rok akademicki dla studentów,
4) indeks i dowód tożsamości dla słuchaczy studiów podyplomowych,
5) indeks i dowód tożsamości dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni,
6) odnotowanie informacji o powstaniu zobowiązania na karcie obiegowej,
7) dowód tożsamości i dokument potwierdzający zatrudnienie na Uczelni dla nauczycieli akademickich
i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
8) dowód tożsamości lub legitymację szkolną dla osób wskazanych w zawartych przez Uczelnię porozumieniach.

§ 22.

1. Wysokość opłaty za karty biblioteczne wykonywane przez Bibliotekę dla osób wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 3 wynosi 9,00 zł (kwota stanowi pokrycie kosztów wykonania karty), karta wydawana jest w terminie określonym przez dyżurującego bibliotekarza.
2. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej wartości karty (w dniu wydania duplikatu karty czytelnik składa pisemne oświadczenie o jej utracie i uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki), załącznik nr 4 oświadczenie o utracie karty.

§ 23.

1. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Właściciel karty odpowiada za każdorazowe jej użycie.
2. Przy korzystaniu z wypożyczalni przedstawia się kartę biblioteczną, a ponadto w odniesieniu do:
1) czytelników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a - legitymację z aktualnym wpisem na rok akademicki,
2) czytelników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b-g - dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Właściciel karty zobowiązany jest zgłosić zmianę danych osobowych.
4. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i zagubieniem. Uszkodzenie lub zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni.
5. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
6. Niezastosowanie się do powyższych ustaleń regulaminu powoduje unieważnienie karty bibliotecznej.
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za książki wypożyczone przez osobę nieuprawnioną do korzystania z karty bibliotecznej, której zaginięcie, kradzież itp. nie zostały zgłoszone w wypożyczalni przez właściciela karty. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem wypożyczonych w ten sposób książek ponosi właściciel karty bibliotecznej.

§ 24.

1. Książki zamawia się w sposób tradycyjny i drogą elektroniczną - OPAC WWW.
2. Zamówienia wysyłane drogą elektroniczną tracą ważność po upływie 3 dni.

§ 25.

Biblioteka nie honoruje upoważnień do wypożyczeń zbiorów dla osób trzecich. W wyjątkowych sytuacjach prośby o ich wydanie rozpatruje dyrektor Biblioteki.

§ 26.

1. Warunki wypożyczeń:
1) studenci - mogą wypożyczyć 8 woluminów na okres nie dłuższy niż 2 miesiące,
2) studenci studiujący na dwóch kierunkach - mogą wypożyczyć 10 woluminów na okres nie dłuższy niż
2 miesiące,
3) słuchacze studiów podyplomowych - mogą wypożyczyć 4 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
4) nauczyciele akademiccy - mogą wypożyczyć do 25 woluminów na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy,
5) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - mogą wypożyczyć 8 woluminów na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy,
6) słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni - mogą wypożyczyć 1 wolumin na okres nie dłuższy niż
1 tydzień,
7) osoby wskazane w zawartych przez Uczelnię porozumieniach - mogą wypożyczyć 1 wolumin na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
2. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów do 15 lipca danego roku kalendarzowego.
3. Czytelnik może wypożyczyć jeden egzemplarz danego tytułu.

§ 27.

Czytelnik może dokonać samodzielnej prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek w systemie OPACWWW, pod warunkiem, że nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. Maksymalny okres prolongaty wynosi 14 dni. Prolongaty należy dokonać najwcześniej dwa dni przed terminem zwrotu.

§ 28.

1. Czytelnik jest zobowiązany oddać wypożyczone książki w regulaminowym terminie.
2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć książki na okres krótszy niż określony regulaminem lub zażądać zwrotu przed upływem terminu wypożyczenia.
3. Czytelnik może wypożyczyć książki po uregulowaniu wszystkich zaległości na swoim koncie.
4. Z tytułu opóźnionego zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłatę (karę) w wysokości 2,00 zł za każdy tydzień opóźnienia (za każdą wypożyczoną książkę).
5. Fakt nieotrzymania przez czytelnika informacji o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek nie jest podstawą do odstąpienia od pobrania naliczonych kar.
6. Po zarejestrowaniu wypożyczeń lub zwrocie materiałów bibliotecznych czytelnik winien sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne uwagi przed opuszczeniem wypożyczalni.
7. W szczególnych przypadkach losowych, na pisemny wniosek czytelnika, dyrektor Biblioteki może zredukować lub umorzyć wysokość naliczonej opłaty za przetrzymanie książek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
8. Wnioski rozpatrywane są przez dyrektora Biblioteki w terminie 14 dni od daty złożenia w Wypożyczalni.
9. Czytelnicy, którzy nie przestrzegają regulaminowego terminu zwrotu książek otrzymują cztery upomnienia
w odstępach kwartalnych.
10. Za przesłane na adres czytelnika upomnienia dotyczące zwrotu przetrzymanych materiałów bibliotecznych Biblioteka ma prawo pobierać opłaty manipulacyjne.
11. Nierozliczenie się przez czytelnika z wypożyczonych książek po monitach przewidzianych w ust. 9 będzie skutkowało skierowaniem sprawy do windykacji lub na drogę sądową.

§ 29.

1. Użytkownicy wymienieni w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. g mogą korzystać z usług wypożyczalni tylko za kaucją.
2. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki za kaucją nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej Podstawą otrzymania karty bibliotecznej jest:
1) samodzielne wypełnienie formularza „Rejestracjaczytelnika" w module OPAC WWW,
2) wypełnienie i podpisanie deklaracji/zobowiązania czytelnika.
3. Opłata za kartę biblioteczną reguluje § 22.
4. Wysokość kaucji potwierdzana jest dowodem wpłaty i wynosi 150,00 zł za książkę.
5. W przypadku, gdy wartość wypożyczanego dzieła przekracza tę kwotę, wysokość kaucji wzrasta dwukrotnie.
6. Możliwe jest wypożyczenie w ten sposób 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, z obowiązkiem rozliczenia się do 15 lipca danego roku kalendarzowego.
7. Zwrot wypożyczonych książek oraz dowód wpłaty jest podstawą do zwrotu kaucji.

§ 30.

Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zadłużeń wobec Biblioteki i odnotowaniu tego faktu przez wypożyczalnię na karcie obiegowej.

Rozdział IV

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 

§ 31.

1. Prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mają studenci ostatniego roku studiów oraz nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
2. Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności.
3. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych dla potrzeb czytelników z wyłączeniem bibliotek lokalnych.
4. Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jestj posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

§ 32.

Zasada wzajemności, o której mowa w § 31 dotyczy następujących bibliotek
1) naukowych (krajowych),
2) publicznych wojewódzkich i miejskich,
3) pedagogicznych,
4) naczelnych organów władzy i administracji państwowej.

§ 33.

1. Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki czytelnik składa w wypożyczalni, wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiedni formularz zamówienia i podpisując oświadczenie o pokryciu kosztów sprowadzenia materiałów bibliotecznych. Wzór zamówienia na publikacje wypożyczane drogą międzybiblioteczną, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Materiały biblioteczne, sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego, udostępnia się wyłącznie
w czytelni naukowej przez okres jednego miesiąca, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu.
3. Czytelnik zostaje powiadomiony pisemnie lub telefonicznie przez wypożyczalnię o nadejściu zamówionego dzieła
i terminie jego zwrotu.

§ 34.

1. Sprowadzenie i zwrot z bibliotek książek oraz reprodukcji dokumentów, wymagające odpłatności, jest realizowane na koszt czytelnika.
2. Koszty nadesłanych przez biblioteki reprodukcji, zamiast oryginałów, również obciążają czytelnika, mimo że nie były przez niego zamawiane.
3. Rewersy negatywnie zrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia.

§ 35.

1. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
1) zbiory specjalne,
2) wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne,
3) dzieła rzadkie, dzieła trudne do nabycia,
4) dzieła w złym stanie zachowania,
5) dzieła z podręcznego księgozbioru z Czytelni.
2. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia lub po spełnieniu warunków wymaganych odrębnymi przepisami, materiały wymienione w ust. 1 mogą zostać wypożyczone innym bibliotekom.

§ 36.

Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 37.

1. Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z usług Biblioteki.
2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji dyrektora Biblioteki.

§ 38.

1. Uwagi i dezyderaty dotyczące udostępniania zbiorów można zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi w komórkach udostępniania oraz dyrektorowi Biblioteki.
2. Odpowiedzi i wyjaśnień udziela się w trybie postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 39.

Zmiany postanowień Regulaminu mogą być wprowadzane z zachowaniem procedury obowiązującej przy jego wprowadzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do regulaminu udostępniania
zbiorów Biblioteki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy

Biblioteka

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona

w Legnicy

REWERS (3 poz. książkowe, czasopisma)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do regulaminu udostępniania
zbiorów Biblioteki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy


WZÓR ZREDUKOWANIA LUB UMORZENIA WYSOKOŚCI
NALICZONEJ OPŁATY ZA PRZETRZYMANIE KSIĄŻEK

 

Legnica, dnia ....................................

 

Biblioteka
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Imię i nazwisko ...................................................................................................................

Dane kontaktowe ( adres , numer telefonu, adres e-mail) .........................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Numer karty bibliotecznej ....................................................................................................

Wydział i rok studiów ...............................................................................................................

Kwota naliczonej opłaty ............................. zł

potwierdzenie wypożyczalni

 

 

 

 Uzasadnienie złożenia wniosku:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.....................................................
podpis wnioskodawcy

 

 


 

Wypełnia Dyrektor Biblioteki


Decyzja .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ostateczna kwota do zapłaty .................................zł

Niniejsza decyzja jest ważna 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Legnica, dnia................................                                                                    .............................................

podpis Dyrektora Biblioteki

 

 

 

Załącznik nr 3
do regulaminu udostępniania
zbiorów Biblioteki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy

 

Legnica, dnia .............................

 

Zamówienie na publikacje wypo życzane drogą międzybiblioteczną

Imię i nazwisko zamawiającego ...........................................................................................

Jednostka organizacyjna Uczelni..........................................................................................

/dla pracowników/

Wydział, rok studiów, nr albumu ..............................................................................................

/dla studentów/

Adres e-mail, nr telefonu ........................................................................................................

Pełne tytuły zamawianych pozycji / imię i nazwisko autora ; tytuł; miejsce wydania; rok wydania, ISBN/:
1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................

Źródło bibliograficzne ............................. ..................................................................................

..........................................

Podpis osoby zamawiającej

Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów sprowadzenia materiałów: *

- z konta osobistego,

- z konta jednostki organizacyjnej .

 

 

...........................................................................

Podpis Dyrektora jednostki organizacyjnej/ osoby zamawiającej

 

 

 

Załącznik nr 4
do regulaminu udostępniania
zbiorów Biblioteki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy

 

Legnica, dnia .............................

...................................................................

(nazwisko i imię czytelnika)

...................................................................

(adres)

...................................................................

...................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moja karta biblioteczna o numerze ...................... została zniszczona / zagubiona / skradziona* . Proszę o udostępnienie mi duplikatu karty bibliotecznej.

 


....................................................
(podpis czytelnika)

 

* - niepotrzebne skreślić

 

Dnia ................................ wydano duplikat karty o numerze ....................................

 

 

....................................................

(podpis bibliotekarza)