Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy informuje, że:

I. Administrator i odbiorcy danych

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy z siedzibą przy ul. Sejmowej 5A, 59-220 Legnica.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@pwsz.legnica.edu.pl
3. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zewnętrzne firmy świadczące usługi wspierające działalność PWSZ, tj.: operatorzy pocztowi realizujący przesyłki na zlecenie PWSZ, podmioty świadczące na rzecz PWSZ usługi IT, obsługi informatycznej, podmioty, którym PWSZ powierzy ochronę terenu, budynków i pomieszczeń PWSZ.
4. Biblioteka będzie przechowywać i przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe:
a) imię/imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) data i miejsce urodzenia,
d) nr oraz seria dokumentu tożsamości,
e) numer PESEL,
f) adres zamieszkania (adres stały), tymczasowy adres zamieszkania (adres tymczasowy),
g) nr legitymacji studenckiej/ nr legitymacji uczniowskiej,
h) nr albumu słuchacza,
i) nr karty stałego pobytu lub nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu - dla obcokrajowców,
j) nr telefonu,
k) adres e-mail,
l) nazwa uczelni/szkoły,
m) kierunek/ wydział,
n) rok studiów/ klasa,
o) status czytelnika,
p) ID - pole identyfikatora (numer karty) czytelnika,
q) nr kodu kreskowego legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej.

II. Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest:
a) artykuł 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO),
b) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2018.1668, art. 49, pkt 2,
c) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, art. 21, pkt 1),
d) ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439),
e) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283, § 31, pkt 1),
f) statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
g) zarządzanie nr 57/17 Rektora z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury ustalania, monitorowania i windykacji należności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Podstawowym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udostępnianie zbiorów Biblioteki Państw
owej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, odzyskiwanie ich lub ich wartości oraz prowadzenie działalności statystyczno-sprawozdawczej.
2. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych:
a) umożliwienie uprawnionym osobom założenia konta bibliotecznego w Bibliotece, oraz udostępnianie zbiorów Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki;
b) kontakt z użytkownikiem (poprzez pocztę elektroniczną, telefon, sms lub list tradycyjny) i przekazanie mu informacji m. in. o upływającym terminie zwrotu wypożyczanych materiałów bibliotecznych, o nieoddanych w terminie materiałach bibliotecznych i wynikających z tego karach regulaminowych oraz w innych celach informacyjnych, dotyczących m.in. złożonych przez użytkowników kwerend bibliotecznych, zamówień międzybibliotecznych;
c) założenie konta Proxy - dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy;
d) cele statystyczne i sprawozdawcze realizowane na potrzeby Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy (dane podawane ilościowo);
e) realizacja zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

IV. Udostępnianie danych osobowych


1. Dane osobowe mogą być udostępniane:
a) firmom wspierającym obsługę informatyczną;
b) działowi windykacji;
c) organom publicznym, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
2. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

V. Konieczność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego, tj. ochrony materiałów bibliotecznych, który nie mógłby być realizowany bez posiadania wiedzy o osobach, którym materiały biblioteczne są wypożyczane. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (w tym ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zapisania w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką PROLIB oraz korzystania z Biblioteki PWSZ oraz jej zbiorów.

VI. Prawa Czytelnika związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i zażądanie ich usunięcia nie zwalnia Pani/Pana z obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań wobec biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych lub/i opłacenie kary ustawowej).
2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że sposób przetwarzania danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

VII. Przechowywanie danych osobowych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany zapisami Instrukcji Kancelaryjno-Archiwalnej PWSZ oraz przez okres wynikający z zapisów Kodeksu Cywilnego w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
2. Rewersy przechowywane są do momentu rozliczenia się użytkownika z udostępnionych materiałów bibliotecznych, a następnie komisyjnie niszczone.