Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

MISJA BIBLIOTEKI

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną wykonującą zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

Biblioteka tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Wewnętrzną jednostką organizacyjną jest archiwum, które wieczyście gromadzi i przechowuje dokumentację powstającą w toku działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Misją biblioteki jest zaspokajanie intelektualnych potrzeb  pracowników i studentów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych.

Misję biblioteki dopełnia strategia pn.: Biblioteczna SODA. Podstawowym celem strategii  jest określenie kierunku rozwoju biblioteki uczelnianej, tak aby stała się nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym centrum akademickim, odpowiadającym na potrzeby środowiska, wyzwania cywilizacyjne, przyczyniającym się jednocześnie do rozwoju czytelnictwa oraz zapewniającym dostęp do szeroko rozumianej informacji, otwartym na zmieniające się potrzeby czytelników i użytkowników.

Strategia pn.: Biblioteczna SODA - Strategiczne Obszary Działania Ambitnego pozwala na wypracowanie mechanizmów (organizacyjnych, prawnych oraz finansowych) pozwalających na podnoszenie jakości usług oferowanych przez bibliotekę, przystosowanych do współczesnych tendencji rozwoju bibliotekarstwa.

Biblioteczna SODA - Strategiczne Obszary Działania Ambitnego

  1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem nauczania w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
  2. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zbiorów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.
  3. Biblioteka bez barier - tworzenie biblioteki „dostępnej" dla osób niepełnosprawnych.
  4. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim i lokalnym.
  5. Rozwój e-Biblioteki.
  6. Modernizacja infrastruktury informatycznej i oprogramowania.