W związku z reinstalacją Systemu PROLIB informujemy P.T. Czytelników o zmianie godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 03 do 11 grudnia 2019 r.

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW

W związku z Zarządzeniem nr 37/2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego, wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii, których autorami są nauczyciele akademiccy Uczelni, celem ich zarejestrowania w Bazie Dorobku Naukowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Autor powinien przedłożyć wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w danym roku w terminie do 30 stycznia następnego roku.

Ponadto zobowiązuje się autorów publikacji i monografii do zgłaszania informacji o swoich publikacjach i monografiach wraz z odpowiednimi dokumentami (Dokumenty do pobrania), które należy dostarczyć do pracownika Biblioteki prowadzącego sprawy bibliografii naukowej (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej - p. 366, bud. A) w formie wydruku komputerowego z własnoręcznym podpisem oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzenowane monografie naukowe.

wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykaz obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Dnia 31.07.2019 r. MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

[PDF]

Jakie czasopisma wchodzą w skład nowego wykazu?

 

  1. Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowych bazach:
  2. Scopus
  3. Web of Science (Core Collection): SCIE, SSCI, Arts & Humanities Citation Index,  ESCI,
  4. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).
  5. Czasopisma naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne (dziedzina nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych).
  6. czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskich czasopism.