Informujemy P.T. Czytelników, że od 01 wrzesnia 2020 r.  Biblioteka będzie czynna zgodnie z harmonogramem.

Dnia 18.12.2019 r. MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu z dn. 18.12.2019 r. - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu z dn. 18.12.2019 r. - wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji

Nowy wykaz obejmuje 30 404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

Jakie czasopisma wchodzą w skład nowego wykazu?
1. czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie podmiotowej Ministra;
2. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (WoS):
- Science Citation Index Expanded,
- Social Sciences Citation Index,
- Arts & Humanities Citation Index,
- Emerging Sources Citation Index

po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.)
3. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., które - w ocenie eksperckiej KEN - posiadają międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.
Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:

- 30 listopada - baza Scopus,
- 15 listopada - bazy WoS,
- 15 listopada - baza ERIH
+

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły:

- usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r,
- dodania akronimów do nazw konferencji,
- zmiany nazwy jednej konferencji z: "International European Conference on Parallel and Distributed Computing", na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing" (poz. 876).